Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Les llengües estrangeres s’aprenen principalment mitjançant l’ús. L’aprenentatge de llengües segueix un procés no lineal on l’usuari-aprenent construeix, posa a examen, verifica i reconstrueix hipòtesis sobre el funcionament de la llengua meta. Durant tot el procés l’aprenent, en el seu intent de codificar en llengua meta els seus propis significats, crea enunciats que es desvien de la norma. El pas per fases de creació d’enunciats agramaticals és un pas necessari en el procés d’aprenentatge, i els errors produïts pels usuaris-aprenents en les activitats comunicatives s’han d’entendre com a estadis indispensables en el procés d’adquisició i, alhora, com a elements que aporten al professorat pistes sobre el treball metalingüístic que de manera més o menys conscient porta a terme l’aprenent-usuari.

Càrrega horària

  • 2h setmanals a 1r i 2h a 2n

Selectivitat

  • Obligatòria per a tots els estudiants .
CONTINGUTS

1r Batxillerat

Dimensió comunicativa

  • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
  • Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals
  • Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals

Dimensió de recerca i tractament de la informació

Dimensió plurilingüe i intercultural

Dimensió estètica i literària

CONTINGUTS

2n Batxillerat

Dimensió comunicativa

  • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
  • Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals
  • Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
  • Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Dimensió de recerca i tractament de la informació

Dimensió plurilingüe i intercultural

Dimensió estètica i literària

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat