Matèria obligatòria de modalitat en el batxillerat Científic i Tecnològic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

En una societat cada vegada més desenvolupada, les matemàtiques tenen una incidència rellevant en la comprensió, interpretació i desenvolupament del nostre món. És per això que es pot afirmar que les matemàtiques són a la base de qualsevol context social, científic i tecnològic.

En les modalitats de Ciències de la Naturalesa i de la Salut i de Tecnologia, les Matemàtiques contribueixen al desenvolupament de les estructures mentals de l’alumnat i a l’adquisició de conceptes més formals i eines més potents. Així mateix, les Matemàtiques proporcionen un suport teòric que dona solidesa a l’adquisició dels conceptes i les tècniques que s’utilitzin.

Finalment, proporcionen una sèrie de procediments i estratègies bàsiques per a altres matèries d’aquestes modalitats i per a la futura activitat científica, tècnica o professional de l’alumnat.

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • Obligatòria per als estudiants de la modalitat científica i tecnològica.
CONTINGUTS

1r curs

 • Nombres reals.
 • Polinomis
 • Trigonometria
 • Nombres complexos.
 • Vectors en el pla.
 • Rectes en el pla.
 • Llocs geomètrics.
 • Funcions
 • Límits i continuïtat de funcions.
 • Funcions exponencials, logarítmiques i trigonomètriques.
CONTINGUTS

2n curs

 • Derivades
 • Aplicacions de les derivades.
 • Integrals
 • Aplicacions de les integrals.
 • Matrius
 • Determinants
 • Sistemes d’equacions lineals.
 • Vectors a l’espai.
 • Rectes i plans a l’espai.
 • Distàncies i angles.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat